Brain: Support & Maintenance

 130.00

שילוב הצלילים והפעולות היומיומיות של המוח המביא לשיפור פעילות גלי המוח ותחזוקה בשימוש נכון במוח. מלווה בהדרכה באנגלית.

לשמיעת דוגמא: